ikona pro tisk


Obec Zahořany (dále také jen "obec") zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). 

Obec je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:


Obec Zahořany
Zahořany 7,
344 01 Domažlice telefon:
+420379768520
e-mail: ouzahorany@email.cz
ID datové schránky: a98bheu

Účel zpracování osobních údajů

Obec jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:
  1. výkonu státní správy,
  2. výkonu samosprávy.


Právní základ zpracování osobních údajů


Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  • pro splnění právních povinností, které se na obec vztahují (např. vyřizování podnětů a žádostí o informace),
  • pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů (např. poskytování dotací, převod nemovitostí),
  • pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je obec pověřena (např. kontaktní údaje členů orgánů obce pro zajištění komunikace s občany),
  • pro ochranu práv a oprávněných zájmů obce, jako je ochrana osob a majetku obce, ochrana života a zdraví osob.


Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Další informace


Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není obci uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle GDPR.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Obec na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 GDPR.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:


DSO Kdyňsko
Náměstí 1, 345 06 Kdyně
kontaktní osoba: Vlastimil Hálek
telefon: +420 602 625 695
e-mail: kdynsko@seznam.cz 

 

« zpět