Povinně zvěřejňované informace


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. §5 odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.
Povinně zveřejňované informace – pokyny dle vyhlášky.

Důvod a způsob založení

Obec Zahořany ( dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění.

Příjem a podání žádostí

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v Zahořanech. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
V případě podání ústní žádosti zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
V případě podání písemné žádosti (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat žádost minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována
 • kdo žádost podává
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v Zahořanech.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti:
 • Do 15 dnů s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
 • Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 • Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 • Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 • Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

 • hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.): 60 Kč
 • poštovné dle vynaložených nákladů
 • ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Výroční zpráva o činnosti za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany v oblasti poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva o činnosti za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany za rok 2022

Výroční zpráva o činnosti za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany za rok 2021

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019

Výroční zpráva o činnosti obce Zahořany za rok 2019

Povinné informace - odpovědi


Obecnímu úřadu Zahořany byly v níže uvedených dnech doručeny žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď na žádost 6.3.2024

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Odpověď na žádost 6.9.2023

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Informace poskytnutá dne 4.8.2023

Informace poskytnutá dne 4.8.2023

Informace poskytnutá dne 27.1.2023 - web

Informace poskytnutá dne 27.1.2023 - web

Odpověď na žádost 14.12.2022 

strana 1 / 3starší »